هوش مصنوعی چیست؟

حتی میتوانید معامله کردن را نیز به باتهایی بسپارید که برای این کار طراحی شدهاند. هر تصویر جدیدی که وارد این نرمافزار میشود، بهصورت هوشمند تحلیل میشود و شما میتوانید بدانید آیا این مورد قبل از این در جای دیگری دیده شده است و مشخصات منحصربهفردش چیست. میتوانید با جستوجوی این مفهوم چند پیکرهی مشهور انگلیسی را ببینید. چند قرن بعد، در دههی ۱۹۳۰ کورت گودل، آلونسو چرچ و آلن تورینگ بنیادهای اساسی منطق و نظریهی علم کامپیوتر را بنا نهادند. در جنگ جهانی دوم، تصمیمگیری و محاسبات سریع برای شکستن پیامهای رمزی دشمن، بهقدری مهم شد که آلن تورینگ (پدر هوش مصنوعی جهان) ساخت ماشین رمزشکن را آغاز کرد. حجم و تنوع زیاد دادههای موجود در کنار هزینهی پایین محاسبات و ذخیرهسازی دادهها باعث شده مدلهایی ساخته شوند تا از روی این دادهها، اطلاعات مفید استخراج شود. به طور مثال از روندهای موجود در صنایع گرفته تا فعالیتهای تجاری کسبوکارها و حتی پلتفرمهای ارتباطجمعی. بینایی ماشین در فرایندهای گوناگون صنعتی از تشخیص چهره، تحلیل ویدیو، ocr و تشخیص اشیا تا تشخیص الگو استفاده میشود.

یکی از امکانهای جالبی که این چتباتهای بهظاهر ساده فراهم آوردهاند این است که خدماتدهندگان در هر ساعتی از شبانهروز در دسترس مشتریان خود هستند. هر روز که میگذرد کسبوکارهای بزرگ توجهشان به این حوزه بیشتر جلب میشود و سرمایههای بیشتری به این بازار سرازیر میشود. یکی از فناوریهای متکی به AI که تقریباً هر روز از آن استفاده میکنیم و برایمان عادی شده است، سیستمهای پیشنهاددهنده است. در همین راستا شرکتهای فعال در حوزهی AI، خدماتی ارائه میدهند که باعث بهبود عملکرد کسبوکارها میشود. بنابراین از تولد AI، زمان زیادی نمیگذرد. بنابراین ماشینها در مکانهای مختلف قادر به کار با دادهها هستند و میتوانند با دادههای دریافت شده به ارتقای یادگیری خود بپردازند؛ یادگیری ماشین یادگیری اتوماتیک کامپیوترهاست و هدف از آن، این است که کامپیوترها در اثر کار با دادهها به الگوهای جدیدی دست پیدا کنند و تصمیمات بهتری بگیرند. بنابراین اگر بخواهیم، با توجه به گفتههای پیشین، دربارهی کاربردهای AI در بخشهای مختلف سختگیرانه صحبت کنیم، باید بگوییم تنها تکنولوژیهایی را میتوان کاملاً در حوزهی هوشمصنوعی قرار داد که خودشان بتوانند بدون دخالت عامل انسانی چیز جدیدی را فرابگیرند. طبیعتاً هر چقدر کاربردهای AI در رشتههای علمی دیگر و زندگی روزمره بیشتر شود بازار کار آن نیز بزرگتر خواهد شد.

در ایران جای پیشرفت برای فناوری هوش مصنوعی خیلی زیاده و خوبه که به لطف مراکز و سایت های خوبی مثل شما زمینه برای آشنایی بیشتر با این فناوری فراهم شده. در یکی از این موارد، از فناوری تشخیص چهره برای حفظ گونهای از میمونها استفاده شده است. به طور مثال تصور کنید بازیهای مشهوری نظیر God of War 3 که برای کنسولهای نسل پنج ارائه شده است و طراحی و تولید آن چند سال به طول انجامیده، نسخه چهارم آن به کمک هوش مصنوعی در یک شبانهروز نوشته شود. یکی از زمینههای پرکاربرد هوش مصنوعی در کشورمان، مربوط به توسعه مکانیزمهای احراز هویت است. یکی از راهکارهای توسعه در این حوزه، در اختیار گذاشتن داده برای عموم است. لطفا در مطلبی کامل به این موضوع بپردازید که آیا هوش مصنوعی میتونه تهدیدی برای بشر باشه یا نه. نرم افزارهای هوش مصنوعی تصویر گونهها را با اطلاعات منحصربهفرد هر مورد ذخیره میکنند. الگوریتمهایی که برای تحلیل بازار آموزش دیدهاند میتوانند لحظهبهلحظه بازارهای مالی را رصد کنند و با اطلاعاتی که جمعآوری میکنند تصویر واضح و دقیق از وضعیت هر سهم در بازار ارائه دهند. امروز دیگر بحث تحلیل بازارهای مالی از طریق هوش مصنوعی صرفاً یک ایده نیست. اما اگرچه تولیدات علمی و نظری هوش ماشینی در کشورمان گذشته کوتاهی داشته و بهواقع تاریخچه هوش مصنوعی در ایران عمر چندانی ندارد، اما بر اساس تولیدات و مستندات علمی عمیقی که از سوی دانشمندان علاقهمند ایرانی ایجاد شد، بدون تردید میتوان آیندهای درخشان را برای این رشته از علم در ایران متصور بود.

ماشینهای هوشمند که توان تحلیل قدرتمندی دارند میتوانند در حل این مشکل به کمک انسان بیایند. همانطور که از نامش نیز مشخص است به حوزهی تحلیل دادهها،بهویژه دادههای کلان، مربوط است. همانطور که گفتیم این تنها بخش کوچکی از نقش هوش مصنوعی در بانکداری است. در حالی که در کوتاهمدت تأثیر هوش مصنوعی به کنترلی بستگی دارد که روی آن اعمال میشود. اگر کنجکاوید بدانید که چگونه روی این پیکرهها پردازش انجام میشود باید سراغ مفاهیم تخصصیتر بروید. در همین رابطه توصیهگرها بهعنوان رابط کاربریهای هوشمند، امروزه توانستهاند با قرارگیری بر روی پلتفرمهای مختلف فروشگاهی، خدماتی و خبری، علایق کاربر را بر اساس الگوی رفتاری وی شناسایی کرده و نزدیکترین مطالب به نیاز و سلیقه کاربر را به او پیشنهاد دهند. بهعنوان نمونه برخی از تصمیمگیریهای ماشینهای خودران، قدرت تصمیمگیری در حافظه محدود را نشان میدهند. بهعنوان نمونهای از این ماشینها، میتوان از برنامه شطرنجی نام برد که در دهه ۱۹۹۰ در مسابقه با گاری کاسپاروف، قهرمان شطرنج جهان پیروز شد. انسان از وقتی که میتوانسته خیالپردازی کند، همیشه بهدنبال خلق کردن موجوداتی بوده که تحت فرمان او باشند و دستوراتش را اجرا کنند. مثلاً میتوان سیستم را طوری طراحی کرد که با توجه به برنامهی شخصی دانشآموز محتوای درسی مناسب او را نیز در اختیارش قرار دهد و ارزشیابی دانشآموز را نیز خودش بر عهده بگیرد.

اکنون، مدتی است که استفاده از هوش مصنوعی در کشاورزی آغاز شده است. هزاران سال قبل، ابداع کشاورزی و کشت روشمند محصولات زراعی باعث انقلابی در زیست انسانها شد که به انقلاب کشاورزی معروف است. مثلاً این ماشینها میتوانند خطی را که در آن مشغول رانندگی هستند، عوض کنند؛ البته اطلاعات در حافظه محدود برای همیشه ذخیره نمیشوند و این میتواند ضعف این سیستم محسوب شود. این شرکتها در ۵ حوزهی دادهکاوی، بینایی ماشین، پردازش گفتار، پردازش زبان طبیعی و شرکتهای چندحوزهای هوشمصنوعی مشغول به فعالیت هستند. در این فناوری، AI با سنجش وضعیت زنان باردار میتواند پیشنهاد دهد که از بین روش طبیعی زایمان و سزارین کدام روش مناسبتر است. این کتابخانه امکانات بسیار خوبی برای پردازش زبان طبیعی در اختیارتان میگذارد. بازار غیرسخت افزاری در ایران توسعه پیدا کرده و به تبع آن هوش مصنوعی در این بخش ها پیشرفت خوبی را شاهد بوده است پس به زودی شاهد آگهیهای استخدام بیشتر در حوزههای مختلف هوش مصنوعی خواهیم بود.

در واقع، این یکی از سادهترین کارهایی است که میتوان از ماشینهایی برپایهی هوش مصنوعی سایت vector-robot (AI) انتظار داشت. مطلب بسیار جامعی بود، امیدوارم در آینده هوش مصنوعی در ایران گسترده تر شود. این تصاویر بیشتر به صحنههایی از فیلمهای آخرالزمانی شبیه است، اما همهی اینها از بیمهایی است که شاید بسیار از متخصصان و غیر متخصصان داشته باشند. همهی ماشینهای هوشمندی که امروز ما به نوعی از آنها استفاده میکنیم در همین نوع AI قرار میگیرند Google Assistant، Google Translate, Siri و دیگر ابزارهای متکی به پردازش زبان طبیعی مثالهایی از AI ضعیفاند. از الگوریتم ژنتیک در خدمت بهینهسازی ساختار نسلها با اصلاح ژنتیک استفاده میشود؛ الگوریتم ژنتیک یک جستجوی اکتشافی است که از نظریه تکامل طبیعی چارلز داروین الهام گرفته شده است. یا مثلاً روزی را تصور کنید که رباتها و ماشینها به آن حدی از تکامل برسند که دیگر در تصمیمگیریها و بهبود و تقویت خود نیازی به انسانها نداشته باشند. به این ترتیب ماشین میتواند همان کارهایی را که یک انسان انجام میدهد را در زمانی کوتاهتر و با دقتی بیشتر انجام دهد. از زمانی که انسان هوشمند، یکجانشینی را بر کوچ ترجیح دادند و کشاورزی را آغاز کردند تا به امروز کشاورزی تغییرات بسیاری را از سر گذرانده و فناوریهای بسیاری وارد این حوزه شدهاند.

موتور استنتاج سیستم خبره برای حل مسائل پیچیده و ارائه توانایی تصمیمگیری مانند یک متخصص انسانی طراحی شده است و این کار را با استخراج اطلاعات و قوانین لازم از پایگاه دانش خود با استفاده از قواعد استدلال و استنتاج با توجه به پرسشهای کاربر انجام میدهد. به عبارت دیگر، یادگیری بینظارت به سیستم اجازه میدهد تا الگوهای درون مجموعه دادهها را به تنهایی شناسایی کند. اختراع ماشین تورینگ در خلال جنگ جهانی دوم باعث شد تا سفری بدون انتها آغاز شود. میخواستم بدونم بینایی ماشین و بینایی کامپیوتر متفاوت هستن یا نه؟ آینده هوش مصنوعی؛ درخشان یا ترسناک؟ از اینکه هوش مصنوعی بتواند ارتعاشات گفتار انسانی را بفهمد و آن را به متن تبدیل کند و یا متنهای الکترونیکی را با لحنهای متنوع و گفتار روان انسانی بخواند، میتوان نوید آیندهای درخشان و تحولات خیرهکنندهای را در دهههای آینده داد. در واقع، هوش مصنوعی قوی به ماشینهایی اشاره دارد که نوعی از هوش انسانی را میتوان در آنها دید. بخش آموزش از حوزههایی است که هوشمصنوعی هنوز در آن جای پیشرفتهای بسیاری دارد. هوش مصنوعی در بانکداری جای پایاش را باز کرده است. تاریخچه پیدایش این فناوری، کاربردهای هوش مصنوعی و وضعیت کسبوکار آن در جهان و ایران چگونه است؟

به همین دلیل چتباتها در پاسخ به این نیاز ظهور کردند. به همین دلیل با مروری ساده در کشورمان میتوانیم نمونههای بیشماری از کاربست موفق هوش مصنوعی در صنایع گوناگون را پیدا کنیم. تا پیش از کاربست هوش مصنوعی در مکانیزمهای احراز هویت، فرایندهای شناسایی کاربران فضای مجازی آنچنان که باید هوشمندسازی نبود. برخلاف هوش مصنوعی ضعیف، این نوع از AI محدود به وظیفهی خاصی نیست و از پس طیف وسیعی از کارها برمیآید. هوش مصنوعی ضعیف، برخلاف هوش مصنوعی قوی، با اینکه در نگاه اول پیچیده به نظر میرسد، خودآگاه نیست و در شرایطی از پیش تعیینشده عمل میکند. بر اساس آمار ارائهشده از سوی معاون وزیر ارتباطات، ایران در آمادگی جذب هوش مصنوعی رتبهی ۷۲ را در دنیا دارا بوده که بر اساس رتبههای ما در بخشهای دیگر machine intelligence همچون تولید علم، رتبهی خوبی نیست. هدف ما نیز کمک به پیشرفت جامعه هوش مصنوعی در ایران می باشد ? هوش مصنوعی خودآگاه با توانایی شهود و همدلی میتواند عالیترین سطحی باشد که سیستم قادر است، به آن برسد؛ برای پیشرفت هوش مصنوعی به سمت کارهای پیچیدهتر که نیاز به شهود و همدلی دارند، باید قابلیتهایی مانند فرااندیشه، خلاقیت و همدلی مشابه خودآگاهی یا آگاهی انسان در آن توسعه داده شود.

«فیزیکدان و مدیر تحقیقات ریاضیات کاربردی میگوید: هوش مصنوعی این توانایی را دارد که خود را خاموش و اقدام به بازطراحی قدرتمندتری از خود کند. سلام. مرکز تحقیقات هوش مصنوعی پارت دوره های رایگان آموزش هوش مصنوعی برگزار می کنه. این سوال بسیار کلی هستش، درآمد متخصصان هوش مصنوعی در ایران و جهان به عوامل مختلفی چون میزان مهارت، تجربه و … در صورتی که همچنان سوال و یا ابهامی درباره هوش مصنوعی دارید، در بخش کامنت ها برای ما ارسال کنید. طبق گزارش این خبر شرکتای هوش مصنوعی زیادی توی ایران فعل هستن. در بخش مشاغل هوش مصنوعی ایران در چند سال اخیر، با توسعه ICT، اپلیکیشنهای موبایل، فروشهای اینترنتی، بازیهای اینترنتی و … بنابراین هوش مصنوعی میتواند در زمینهی دانشهای متفاوتی مانند فلسفه، زبانشناسی، ریاضی، روانشناسی، عصبشناسی، تئوری کنترل، احتمالات، بهینهسازی و فیزیولوژی استفاده شود و کمک بزرگی به تصمیمگیریهای انسان باشد. در این راستا فناوری دادهکاوی میتواند با شناسایی الگوهای رفتاری کاربران در پلتفرمهای فروشگاهی و اجتماعی، منطق بازاریابی را متناسب با الگوهای رفتاری جامعه هدف تنظیم کند. فناوری است که میکوشد نوعی از بینایی را برای ماشین فراهم آورد.

ایشان به جهت فعالیتهای بسیار در رشتههای مختلف علوم محض نظیر محاسبات، ریاضیات، احتمالات و علوم مهندسی نظیر رباتیک، موردتوجه محافل علمی جهان واقع شده بود. متخصصین کشورمان توانستهاند با استفاده از فناوریهای هوش مصنوعی، رباتهای جراح اختراع کنند و حتی تعدادی از این محصولات را نیز به کشورهای جنوب شرقی آسیا نظیر مالزی صادر نمایند. به بیان دیگر علوم مختلف دیگری نظیر جامعهشناسی از این فناوری برای شناخت رفتارهای اجتماعی و ایدهها یا دغدغههای شهروندان فعال در بستر فضای مجازی استفاده میکنند که نوبه خود برای سیاستگذاری در سطوح کلان کشوری بسیار کارآمد است. از این فناوری در خودروهای خودران نیز استفاده میشود. در واقع، این ماشینها تصمیماتی میگیرند که معمولاً نیازمند سطحی از تجربهی انسانی است. این نوع از AI را میتوانیم در برخی از نرمافزاهایی که روزانه استفاده میکنیم ببینیم. بسیار خب، میتوان دریافت که در آینده میتوانیم شاهد نگارش نمایشنامههایی قویتر از شکسپیر، آهنگهایی عمیقتر از موتسارت، انگارههای فلسفی ژرفتر از هگل باشیم که هرکدام در جای خود زلزلهای فکری در جهان به راه انداختند. به طور مثال، میتوانیم تصور کنیم که در آینده منشور حقوق بشر کوروش هخامنشی به کمک هوش مصنوعی تکمیل شود و فقرههای مفقود شده آن کشف گردد. همچنین مرکز تحقیقات هوش مصنوعی پارت دوره های رایگان آموزش هوش مصنوعی برگزار می کنه.