هوش مصنوعی (Artificial Intelligence) چیست؟

اگرچه ممکن است این ماشینها هوشمند به نظر برسند، اما به دلیل اینکه در عملکرد خود محدودیت دارند، از فناوری استفاده شده در آنها تحت عنوان هوش مصنوعی محدود یاد میشود. اصلیترین هدف هوش مصنوعی، توسعه ماشینهای هوشمندی است که میتوانند بهتنهایی یاد بگیرند. بنابراین کاربردها و همچنین کاراییهای هوش مصنوعی، این دانش در حوزههای متنوعی توسعه پیدا کرده است. در سالهای بعد هوش مصنوعی عمدتا برای استفاده در بازیها و مسائل توسعه پیدا کردند. پس از این دوران و شرکتها و موسسات دولتی و نظامی علاقه زیادی به استفاده و پژوهش درباره هوش مصنوعی پیدا کردند. این سیستمها فقط میتوانند یاد بگیرند یا به آنها آموزش داده شود تا وظایف خاصی را انجام دهند. یادگیری ماشین هوشمند کردن رایانههاست بدون اینکه مستقیماً به آنها یاد بدهیم چطور رفتار کنند. همچنین به جستجو گران این کمک را می کند که درباره آخرین توسعه تکنولوژی، ابزار و اطلاعات یاد بگیرند. همچنین به طور بی وقفه در طول وقایع واقعی پزشکی از تصمیمات بالینی در زمان واقعی حمایت می کند.

مجموعهای از فناوریهای بسیار گوناگون که ماشینها را قادر میسازد تا به درک، یادگیری و عملکردی در سطح هوش انسان برسند. کامپیوترها و ماشینها بهمرورزمان هوشمندتر میشوند. مدل این شبکهها دقیقاً ازروی مدل مغز انسان بهصورت توابع ریاضی روی کامپیوترها پیادهسازی شده است. رابطه تعاملی آخرین ترند در این فضای دیجیتالی هست که بر روی ارتباط با سیستم تمرکز می کند. این سیستم عامل ادعا می کند حملات سایبری را با استفاده از مدل سازی متن فعال پیش بینی می کند که یک حلقه بازخورد مداوم بین یک سیستم هوش مصنوعی و یک تحلیل گر انسانی است. ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی ای وجود دارند که با استفاده از پیام رسان های هدف خود، اتوماسیون های فناورانه و تجزیه و تحلیل در بهترین کانال های بازاریابی، به استخدام کمک می کنند. در تجزیه و تحلیل کلان داده ها چگونه از یادگیری ماشین استفاده می شود؟ هوش مصنوعی عمومی (Artificial General Intelligence) که از آن با عنوان هوش مصنوعی قوی یا هوش مصنوعی عمیق نیز یاد میشود، مفهومی است که در آن ماشین از هر نظر از هوش و یا رفتارهای انسانی تقلید میکند و توانایی یادگیری و بهکارگیری هوش خود را برای حل هر مشکلی دارد. حل مسئله یک حوزه تحقیقاتی مهم در زمینه هوش مصنوعی است که به ماشینها در حل مشکلات، یافتن راهحلهای منطقی و پیشبینی بر اساس اطلاعات و دادههای موجود کمک میکند.

آنها پایگاه تجربه هستند و به انتقال دانش نیز سهولت میبخشند. تکنولوژی نمره دهی خودکار نیز به کمک معلمان آمده تا آنها زمان بیشتری برای تدریس داشته باشند. چتباتها میتوانند بهعنوان راهبران آموزشی بهجای معلمان با دانشآموزان ارتباط برقرار کنند. امروزه هوش مصنوعی دستیاری برای معلمان بهحساب میآید. بهعبارتدیگر، اثر هوش مصنوعی زمانی رخ میدهد که مردم یک ابزار فناوری را دیگر بهعنوان یک ابزار هوش مصنوعی معتبر بهحساب نیاورند. این فناوری انقلابی در سبک بازیهای رایانهای و ویدئویی به وجود آورده است. هوش مصنوعی در بازیهای رایانهای و ویدئویی با ایجاد استراتژیهای هیجانانگیزتر و بازیکنان را نسبت به این بازیها متمرکزتر و علاقهمندتر از پیش کرده است. مطالعات نشان داده که سیستمهای خبره، نسبت به یک کارشناس انسانی، تصمیمگیرندههای بهتری هستند. هوش مصنوعی (Artificial Intelligence) شاخهای از علوم کامپیوتر است؛ علم و مهندسی ساخت سیستمهای هوشمند. رباتیک شاخهای از هوش مصنوعی است که از مهندسی برق، مهندسی مکانیک و علوم کامپیوتر برای طراحی، ساخت و کاربرد رباتها تشکیل شده است.

شرکتهای گردشگری از چتباتهای مجهز به هوش مصنوعی استفاده میکنند که میتوانند برای پاسخگویی بهتر، دقیقتر و سریعتر از انسان با مشتریان تعامل و نیاز آنها را برطرف سایت vector-robot کنند. در سالهای اخیر استفاده از هوش مصنوعی در صنعت حملونقل و گردشگری امری بسیار متداول شده است. روباتها انواع بسیار گوناگون و خاصی دارند که در حوزههای وسیع و مختلفی به کمک انسان میآیند. قبلاً باید برای کامپیوترها حالتهای مختلف پیشبینی میشد اما امروزه ارائه با دادن نمونهها به هوش مصنوعی، از او میخواهیم در موقعیتهای پیشبینینشده، مثل یک انسان باتجربه عمل کند. هوش مصنوعی عمومی (AGI) میتواند بهگونهای فکر کند، بفهمد و عمل کند که در هر موقعیتی با انسان قابل تشخیص نیست. 2. دیگر مثال محبوب ربات چت بانک آمریکا به اسم Erica است که به مشتری های بانک در رابطه با تصمیم های مالی کمک می کند مانند پاس کردن چک، پرداخت بدهی ها، تجزیه و تحلیل هزینه ها و ارائه پیشنهادات. خدمات مالی در سه دهه گذشته از هوش مصنوعی بهره زیادی برده است.

یادگیری ماشین در دنیای امروز کاربردهای بیشماری دارد. کاربردهای هوش مصنوعی فراوان است. این فناوری در انجاموظیفه خاصی که برای انجام آن برنامهریزیشده است بسیار هوشمند است. از سال ۲۰۱۰ محصولات بسیار متنوعی با استفاده از هوش مصنوعی ساخته شد. این اهداف اتفاقا بسیار شبیه اهدافی است که از هوش انسانی انتظار میرود. مطالعه و توسعه سیستمهایی که اعمال انسانی را شناسایی، تفسیر، پردازش و شبیهسازی کنند از اهداف هوش مصنوعی است. این سیستمها دانش انسانی را در پایگاه دانش خود ذخیره و برای حل مسائلی که نیازمند کارشناسی انسان هستند از آنها استفاده میکنند. منطق فازی روشی استدلالی است که به استدلال انسان شباهت دارد. از همان زمان تا اوایل دهه ۱۹۷۰، با پیشرفت و تکامل زبانهای برنامهنویسی در طول زمان و با استفاده از قابلیتهای نوین برنامهنویسی کامپیوترها، حوزه جدیدی به نام هوش مصنوعی بهسرعت توسعه یافت. نحوه استفاده از هوش مصنوعی در لوازمخانگی هنوز در حال تکامل است.

هوش اجتماعی ظرفیت درک دیگران و رفتار منطقی و عاطفی دررابطهبا دیگران است. بهاینترتیب، این الگوریتمها میتوانند بهسرعت پستهایی در رسانههای اجتماعی را که حاوی سخنان نامناسب هستند، حذف کنند. به همین ترتیب، شما می توانید با استفاده از ویژگی های هوش مصنوعی برنامه تجارت الکترونیکی خود را با ویژگی های بیشتری در اختیار مشتری ها قرار دهید. در هوش مصنوعی خلاقیت بهصورت نظری از دیدگاه روانشناسی فلسفی مورد بررسی قرار گرفته میشود و بهصورت عملی به پیادهسازی سیستمهای خاص با خروجیهای بسیار مفید منجر میشود. چرا که توانایی نگهداری و بازیابی دادههای واقعی را دارند و بهوسیله احساسات تحت تأثیر قرار نمیگیرند. رباتها دارای ساختار و فرم مکانیکی و اجزای الکتریکی هستند که ماشینها را کنترل میکنند. آنها حاوی سطوح مختلفی از برنامههای کامپیوتریاند که تعیین میکنند ماشینها چه چیزی را چه زمانی و چگونه انجام دهند. در این شیوه ماشینها مانند یک کودک تازهمتولدشده زبان را فرامیگیرند و در مرحله بعد از آن برای ایجاد ارتباط استفاده میکنند. یادگیری توسط ماشین یکی از اساسیترین مفاهیم از تحقیقات هوش مصنوعی از بدو تولد آن است.

ما بیآنکه بدانیم در زندگی روزمره خود برای انجام بسیاری از کارها از هوش مصنوعی استفاده میکنیم. در ماشینهای ترجمه انگلیسی مثل گوگل ترنسلیت، سرویس زیرنویس خودکار یوتیوب و سرویس تصحیح گرامر Gmail هم از این فناوری استفاده شده است. علاوه بر تصحیح خودکار، برخی از ابزارهای نوشتاری نیز درجه خوانایی و سرقتهای علمی را کشف میکنند. در یک دهه گذشته پیشرفتهای بیشماری را تجربه کرده است که از دستاوردهای یادگیری ماشینی و یادگیری عمیق نیز برخوردار است. یادگیری این الگوریتمها به تقلید از شیوه یادگیری انسان انجام میشود و با بیشتر شدن تجربه رایانه، بهتدریج دقت آن هم بالاتر میرود. استدلال در هوش مصنوعی به ماشینها کمک میکند تا منطقی فکر کنند و عملکردهایی مانند انسان را انجام دهند. هستیشناسی مجموعهای از اشیاء و رویدادها، روابط، مفاهیم و غیره که ماشینها از آنها اطلاع دارد، از اهداف هوش مصنوعی و پایهای برای همه دانشهای دیگر است. رباتها ماشینهای قابلبرنامهریزیای هستند که معمولاً قادرند مجموعهای از وظایف را بهصورت خودکار یا نیمهخودکار انجام دهند.

مطالعه الگوریتمهای رایانهای که عملکرد ماشین را به طور خودکار از طریق تجربه بهبود میدهند، از دیگر اهداف هوش مصنوعی است. مثلاً الگوریتمهای هوش مصنوعی در ساعتهای هوشمند فعالیتهای حیاتی فرد را برای تشخیص مشکلات قلبی و سایر اختلالات کنترل میکنند و حتی وخامت حال بیماران را به اورژانس گزارش میدهند. این ویرایشگران از الگوریتم NLP برای تشخیص استفاده غلطهای دیکتهای و نادرست از دستور زبان استفاده میکنند و اصلاحاتی را پیشنهاد میدهند. ویرایشگرهای متن در گوشیهای همراه و موتورهای جستجوگر نیز برای ارائه بهترین تجربه نوشتاری به هوش مصنوعی تکیه دارند. در این روزها، دلالان بازار نیاز دارند تا در هر سطح از بازار که حضور دارند به روز باشند. بسیاری از مشکلاتی که انتظار میرود ماشینها حل کنند، به دانش وسیعی در مورد جهان نیاز دارند. اشیاء و روابط بین اشیاء، موقعیتها، زمان و مکان، رویدادها و علل و آثارشان همهوهمه دانشی است که نیاز به بازنمایی دارند.

زیرا میتواند مشکلات پیچیده انسان را با روشی کارآمد حل کند. با یافتن راهحلهای بیشتر در هوش مصنوعی رفتار و عملکرد انسان برای سریعتر کردن رفع نیازها و حفظ محیطزیست تجزیهوتحلیل میشود. صنایع بهداشت و درمان از هوش مصنوعی برای تشخیصهایی بهتر و سریعتر از انسان استفاده میکنند. این شیوه معادل پاسخ بله یا خیر در انسان است. پردازش زبانهای طبیعی بر ارتباط انسان و رایانه، متمرکز است. هوش مصنوعی زندگی انسان را راحتتر و سرعت آن را بیشتر کرده است. بهاینترتیب، هوش مصنوعی به کسبوکارها کمک میکند تا بتوانند با سرعت بالا و جریانی منظم، نوآوری و مزیتهای رقابتی خود را گفته کنند. علاوه بر این، هوش مصنوعی به افزایش سرعت ساخت داروها و دقت در تولید آنها کمک شایانی کرده است. در دومی هم با استفاده از تشخیص چهره متوجه میشود که شما صاحب گوشی هستید و میتوانید به آن وارد شوید. استدلال از اساسیترین قابلیتهای هوش، اعم از انسانی یا مصنوعی است که هم انسان و هم ماشینها را قادر میسازد تا دانشی را که تا پیشازاین تبیین نشده بود، تولید کنند. هدف پردازش طبیعی درک زبان انسانها توسط ماشینها است.

در بانکداری، هوش مصنوعی برای مدیریت و نگهداری حسابها، پیشبینی سهام در بازار و حتی پیشگیری از تقلب و تخلفات مالی بسیار مفید بوده است. برای مثال امروزه سیستمهای هوش مصنوعی در پزشکی برای تشخیص سرطان و سایر بیماریها با دقت بسیار بالایی از راه شبیهسازی شیوه شناخت و استدلال انسانی استفاده میشود. در مثال اول فیلترهابا کمک هوش مصنوعی متوجه میشوند که چشمهای شما کدام است و بعد آن را تغییر میدهند. برای مثال هوش مصنوعی تشخیص چهره بهمرورزمان بهسادگی تبدیل به تکنولوژی تشخیص چهره میشود و یا چتباتهای هوش مصنوعی در آینده بهسادگی فقط چتبات خواهند بود. با کمک هوش مصنوعی به پزشکان در تشخیص بیماریها، پیش از وخامت حال بیماران به آنها کمکهای پزشکی میرسانند. منطق فازی در هوش مصنوعی به مقابله با عدم قطعیت در مهندسی کمک میکند. مهندسی دانش در تحقیقات هوش مصنوعی امری مهم است. اعمالی که درگذشته انجام میدادند به امری روزمره تبدیل شده و دیگر اعمال هوشمندی بهحساب نمیآیند. هوش مصنوعی در جوامع امروزی کاربردهای گوناگونی دارد و در دنیای امروز امری ضروری است. در اینجا به برخی از کاربردهای هوش مصنوعی در عصر حاضر اشاره میکنیم. رایانهها میتوانند با استفاده از حجم عظیمی از داده، به طور خودکار الگوهایی تکرارشونده را بدون دخالت انسان یاد بگیرند.