داشتن خواهر و برادر بیشتر با سلامت روانی ضعیف در نوجوانان مرتبط است

یک مطالعه جدید نشان می دهد که داشتن خواهر و برادر بیشتر با سلامت روانی ضعیف در نوجوانان مرتبط است. البته عوامل متعددی مانند وضعیت اجتماعی و مالی خانواده را نیز باید در نظر گرفت. این تحقیق بر روی تعداد زیادی از نوجوانان چینی و آمریکایی انجام شد و بر اساس نتایج آن، نوجوانان خانواده های پرجمعیت از سلامت روانی ضعیف تری برخوردار بودند.

بر اساس مقاله ای که در مجله مسائل خانواده منتشر شده است، محققان دانشگاه ایالتی اوهایو سلامت روان 9417 نوجوان چینی و 9191 نوجوان آمریکایی را بررسی کردند. تحقیقات آنها نشان می دهد که نوجوانان در خانواده های کوچکتر از سلامت روانی بهتری نسبت به آنهایی که تعداد خواهر و برادرهای بیشتری دارند، برخوردارند. البته عوامل مختلفی مانند فاصله سنی بین خواهر و برادر بر نتایج این تحقیق تأثیر می گذارد.

رابطه سلامت روانی نوجوانان با تعداد خواهر و برادر

یکی از مفاهیمی که نتایج این تحقیق را تبیین می کند مفهوم است کاهش منابع او هست. در روانشناسی، تسکین منابع به در دسترس بودن منابع والدین مانند زمان، توجه و امور مالی اشاره دارد. به عبارت دیگر، هر چه تعداد فرزندان خانواده بیشتر باشد، منابع آن کمتر است. این مشکل به نوبه خود می تواند بر جنبه های مختلف رشد کودکان از جمله سلامت شناختی، اجتماعی و عاطفی آنها تأثیر بگذارد.

در این مطالعه، نوجوانان دارای یک یا بدون خواهر و برادر، سلامت روانی بهتری را گزارش کردند. محقق اصلی این تحقیق می گوید:

اگر منابع والدین را به عنوان یک کیک در نظر بگیرید، پس داشتن فرزند به این معناست که آنها تمام کیک – تمام توجه و منابع والدین را به خود اختصاص می دهند؛ اما وقتی خواهر و برادر بیشتری اضافه کنید، هر کودک منابع و توجه کمتری از والدین دریافت می کند. که می تواند بر سلامت روان آنها تأثیر بگذارد.»

با توجه به اینکه ایالات متحده و سایر کشورها نرخ باروری پایین تری دارند، این امر به ویژه مهم است. بنابراین، درک عواقب تربیت فرزند با تعداد خواهر و برادرهای کمتر، یک مسئله اجتماعی مهم است. با این حال، تحقیقات بیشتری باید در مورد سایر عوامل مرتبط مانند وضعیت اجتماعی و اقتصادی انجام شود.

  برای اولین بار؛ ارتباط بین میوه ها، سبزیجات و میکروبیوم در یک مطالعه جدید تایید شده است

همچنین مطالعات دیگری وجود دارد که حضور خواهر و برادر را یک مزیت می داند. بر اساس این مطالعات، کودکان دارای خواهر و برادر نسبت به تک فرزندها مهارت های اجتماعی بهتری از خود نشان می دهند.

منبع: https://digiato.com/health/more-siblings-mean-poorer-mental-health-for-teens