در امتداد ابر مولکولی ثور

این بوم بین‌ستاره‌ای یک منطقه ستاره‌زایی را نشان می‌دهد که از انتشار، غبار و سحابی‌های تاریک تشکیل شده است.

امروز در تصویر ناسا چه می بینیم؟

این موزاییک تلسکوپی ناحیه شمال ستاره درخشان دباران را با زاویه 5 درجه در سراسر آسمان در دیواره داخلی حباب محلی در امتداد ابر مولکولی ثور نشان می دهد. در سمت چپ پایین تصویر، سحابی نشری Sh2-239 نشانه هایی از اجرام ستاره ای جوان را نشان می دهد. اجسام هربیگ-هاروی (سحابی های ستاره های تازه متولد شده) با فواره های قرمز گاز هیدروژن برانگیخته مشخص می شوند.

در سمت راست بالای تصویر، ستاره T Tauri (نمونه اولیه ستارگان T Tauri) در کنار یک سحابی زرد قرار دارد. این سحابی از دیرباز به عنوان سحابی متغیر هند یا NGC 1555 شناخته می شود. T-Tauris در حال حاضر به عنوان ستاره های جوان با عمر کمتر از چند میلیون سال و ستاره های خورشید مانند که هنوز در مراحل اولیه شکل گیری هستند شناخته می شوند.

منبع: https://digiato.com/astronomy/along-the-taurus-molecular-cloud-apod

  Minecraft بیش از 300 میلیون نسخه فروخته است