شهاب سنگ های غول پیکر در صورت فلکی ثور

در ساعات اولیه صبح روز 23 اکتبر، تصاویری از دو شهاب پرنور در پس زمینه ای پرستاره در امتداد ابر مولکولی توروس ثبت شد. این شهاب ها ذرات غباری هستند که از دنباله دار هالی به جا مانده و تبخیر می شوند.

امروز در تصویر ناسا چه می بینیم؟

دنباله دار هالی (1P/Halley) اولین دنباله دار دوره ای شناخته شده ای است که هر 76 سال یا بیشتر به درون منظومه شمسی بازمی گردد. این دنباله دار معروف آخرین بار در سال 1986 با چشم غیر مسلح دیده شد. بارش شهابی اتا دلوی در اردیبهشت و بارش شهابی جباری در مهرماه.

شهاب سنگ ها با سرعت تقریبی 66 کیلومتر در ثانیه به جو برخورد می کنند. این خطوط سبز منبع ظاهری بارش، شمال ستاره درخشان جبار، جمینی، در سمت چپ پایین تصویر را نشان می دهد. خوشه ستاره ای معروف پروین نیز در سمت راست تصویر دیده می شود.

منبع: https://digiato.com/astronomy/orionids-in-taurus-apod

  پرونده اسنپ فود به مراجع قضایی ارجاع می شود